СТАТУТ

 Всеукраїнської громадської організації

 Українська асоціація лікарів-психологів

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Установчим з`їздом  Всеукраїнської громадської організації “ Українська асоціація лікарів-психологів” “27” січня 2011 р.

(Зі змінами внесеними Першим з`їздом УАЛіП “05” квітня 2012 р. та змінами внесеними Позачерговим З'їздом УАЛіП "24" жовтня 2014 р.)

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”Міністерством юстиції України “07” квітня 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів» (далi за текстом — Асоціація) є  всеукраїнською громадською організацією, яка об`єднує лікарів-психологів, лікарів суміжних спеціальностей та психологів - науковців та практиків, студентів, що навчаються за відповідним фахом в Україні та інших осіб, що поділяють мету та завдання Асоціації.

1.2. Асоціація створена та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, законності та гласності. Асоціація є незалежною, самостійною, здійснює свою діяльність, спрямовану на задоволення та захист соціальних, професійних, культурних, екологічних та інших спільних інтересів своїх членів, та при виборі напрямів своєї діяльності керується чинним законодавством України та положеннями цього Статуту.

1.3. Найменування Асоціації:

1.3.1.Українською мовою:

повне: Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів»;

скорочене: УАЛіП.

1.3.2.Російською мовою:

повне: Всеукраинская общественная организация «Украинская ассоциация врачей-психологов»;

скорочене: УАВП

1.3.3. Англійською мовою:

повне: Ukrainian public organization «Ukrainian association of doctors-psyhologists»;

скорочене: UADP

1.4. Асоціація здійснює свою діяльність на території України‚ набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Асоціація є неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України ”Про громадські об’єднання”, цього Статуту, міжнародних актів та чинного законодавства України.

1.6. Діяльність Асоціації поширюється на територію України та проходить у рамках співробітництва з організаціями усіх форм власності, рухами та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних із Асоціацією завдань. З метою реалізації статутних завдань Асоціація на засадах співробітництва і обміну досвідом контактує з організаціями інших країн, міжнародними громадськими організаціями, взаємодіє з міністерствами, відомствами, представницькими та виконавчими органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськими, юридичними та фізичними особами.

1.7. Місце знаходження Асоціації:  Україна,  с.Софіївська Борщагівка.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою Асоціації  є об`єднання лікарів-психологів, науковців, студентів, що навчаються за відповідним фахом в  Україні для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів, сприяння розвитку фаху лікар-психолог в Україні.

2.2. Завданнями Асоціації є:

2.2.1. Об`єднання та координація зусиль лікарів-психологів, з метою сприяння становленню професії лікаря-психолога, зміцнення її суспільного престижу в Україні;

2.2.2. Сприяння вирізненню пріоритетних проблем становлення та розвитку фаху лікаря-психолога в Україні;

2.2.3. Участь у формуванні молодого покоління фахівців в галузі медичної психології та психотерапії;

2.2.4. Сприяння професійній діяльності лікаря-психолога в лікувально-профілактичних установах, на підприємствах (об'єднаннях), в організаціях та галузях народного господарства України;

2.2.5. Налагодження системи оперативного обміну інформацією, що стосується професійної діяльності лікаря-психолога, між членами Асоціації та доведення необхідних даних до суспільства;

2.2.6. Сприяння формуванню системного механізму співпраці лікарів-психологів та їх об`єднань з профільними міністерствами, відомствами, управліннями, державними комітетами, науково-дослідними установами та профільними комітетами Верховної Ради України, міських та обласних рад та інших органів місцевого самоврядування;

2.2.7. Представлення та захист інтересів своїх членів при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ громадських та наукових об’єднаннях;

2.2.8.  Сприяння хворій людині у лікуванні, реабілітації та профілактиці, у підвищенні рівня медико-соціальної допомоги; Надання психологічної (медико-психологічної) та соціальної допомоги.

2.2.9. Налагодження та здійснення співпраці з медиками інших спеціальностей та їх об`єднаннями на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

2.2.10. Сприяння створенню на Україні сучасної ефективної національної системи охорони здоров’я.

2.3. Для виконання мети та завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право діяти у наступних напрямах:

2.3.1. Всебічна підтримка лікарів-психологів, науковців, студентів, що навчаються за відповідним фахом в  Україні;

2.3.2. Проведення фахових досліджень та науково-дослідних робіт як самостійно, так і спільно з іншими організаціями та установами;

2.3.3. Аналіз основних проблем, завдань, процесів становлення реформування у сфері медико-психологічної освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентів, молодих спеціалістів та науковців медико-психологічного профілю; розробка та внесення за результатами такого аналізу відповідних пропозицій профільним міністерствам, навчальним та науково-дослідним закладам та органам місцевого самоврядування всіх рівнів;

2.3.4. Сприяння формуванню системного механізму  реалізації програм стажування лікарів-психологів в органах державної влади та управління, органах системи охорони здоров’я, місцевого самоврядування, недержавних організаціях, підприємницькій сфері;

2.3.5. Сприяння лікарям-психологам України у працевлаштуванні;

2.3.6. Участь у створенні необхідної інфраструктури (матеріальної, технічної тощо) для розвитку лікарів-психологів та їх об’єднань;

2.3.7. Участь у проведенні та організації з'їздів, конференцій, нарад, шкіл, тренінгів, курсів та інших заходів - самостійно або спільно з іншими організаціями;

2.3.8. Участь у здiйсненні  iнформацiйно-аналiтичної роботи щодо забезпечення доступної та якісної медико-психологічної допомоги для  кожного громадянина України;

2.3.9. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для студентів та лікарів-психологів;

2.3.10. Співпраця  з навчальними закладами України, що проводять підготовку лікарів-психологів, науковими установами відповідного профілю, вплив на формування стандартів медико-психологічної освіти в Україні;

2.3.11. Допомога хворій людині у подоланні труднощів, пов’язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика);

2.4. Для забезпечення мети та завдань своєї дiяльностi Асоціація має право у встановленому законом порядку:

2.4.1.      бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.4.2.      засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.4.3.      вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.4.      звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.4.5.      брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

2.4.6.      представляти і захищати законні інтереси Асоціації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, інших державних та недержавних інституціях, брати участь у розв'язанні конфліктних ситуацій, які стосуються інтересів членів Асоціації;

2.4.7.      налагоджувати та здійснювати спiвпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, органами мiсцевого самоврядування та громадськими органiзацiями, іншими фізичними та юридичними особами як в Україні так і за її межами, здійснювати внутрішньодержавні відрядження та бути приймаючою стороною;

2.4.8.       брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,  місцевих та міжнародних програм;

2.4.9.       реалiзовувати  власнi програми та проекти, брати участь у спiльних з вiтчизняними та зарубiжними органiзацiями програмах та проектах;

2.4.10.   проводити мирні зібрання;

2.4.11.   ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.12.   створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню.

2.4.13.   приймати участь в організації та самостійно організовувати конгреси, симпозiуми, конференцiї, робочі семiнари, наради, школи, тренінги, здiйснювати обмiн делегацiями;

2.4.14.   займатися науковою діяльністю;

2.4.15.   одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.16.   пропонувати кандидатури своїх представників для роботи у державних та громадських організаціях;

2.4.17.   здійснювати клопотання перед компетентними органами державних та громадських організацій щодо нагородження та заохочення членів Асоціації;

2.4.18.  брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2.4.19.  брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.4.20.   допомогати людям у подоланні труднощів, пов’язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика), надавати психологічну (медико-психологічну) та соціальну допомогу особам, котрі її потребують.

2.4.21.  в установленому порядку може засновувати або вступати в міжнародні громадські об’єднання, бути засновником міжнародних спілок об'єднань громадян, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням та чинному законодавству України.

2.4.22.  використовувати прийняті в міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, в т.ч. здійснювати за рахунок власних коштів та у встановленому законом порядку відрядження за кордон, запрошення та приймання в Україні іноземних студентів, лікарів, психологів, вчених та інших фахівців, встановлювати зв’язки з іноземними комп’ютерними мережами та банками даних.

2.4.23.  здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Асоціація є незалежною організацією. Асоціація має самостійний баланс, власне майно, рахунки в установах банків, у тому числі  валютні, круглу печатку зi своєю назвою, штампи, бланки зi своїми реквізитами, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією Асоціації (далi за текстом — Президія), символіка реєструється у встановленому законодавством України порядку.

3.2. Виходячи з своїх інтересів, Асоціація співпрацює i взаємодіє з органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, державними та громадськими органiзацiями, спілками,  підприємствами, об’єднаннями, установами, профспілковими органами, з політичними партіями, господарськими товариствами та іншими організаціями різних форм власності на основі рівноправ’я, невтручання у внутрішні справи один одного і, як правило, на договірних засадах, як в Україні, так і за її межами.

3.3. Асоціація має право вiд свого iменi укладати угоди i здiйснювати iншi юридичнi дiї, набувати майновi та особистi немайновi права, нести обов’язки, бути стороною у судах.

3.4. Асоціація має право укладати з фiзичними особами договори на використання їх працi (трудовi договори i контракти), а також з окремими фiзичними чи юридичними особами по договорах цивiльно-правового характеру, згiдно з чинним законодавством України.

3.5. Асоціація має право здiйснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати пiдприємства в порядку встановленому законодавством.

3.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки в межах належного їй майна, на яке може бути направлене стягнення у відповідності до діючого законодавства України.

3.7. Асоціація та її члени не відповідають по зобов’язанням держави, як і держава, її органи не відповідає по зобов’язанням Асоціації. Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, рівно як і Асоціація не відповідають за зобов’язаннями її членів.

3.8. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями створених нею підприємств та організацій, що мають права юридичної особи, і такі організації та підприємства не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

3.9. Кошти та інше майно Асоціації не можуть перерозподілятися між її членами та використовуються виключно для досягнення статутних цілей.

 

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Асоціації є добровільним, індивідуальним.

4.2. Індивідуальними членами Асоціації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які виявили бажання брати участь у діяльності Асоціації. Членство засновано на розділенні ідеологічних цінностей, завдання і напрямів діяльності Асоціації, визнанні Статуту Асоціації, проходженні процедури вступу в Асоціації, прийнятті на себе прав та обов’язків Члена Асоціації, наданні Асоціації підтримки власною діяльністю та/або матеріально.

4.3. Для прийому в індивідуальні члени Асоціації особа подає заяву в Президію.

4.4. У Асоціації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Асоціації можуть бути особи, відомі за їх роллю у зміцненні суспільного престижу Асоціації, професії лікаря-психолога, медичної психології та психотерапії в Україні, видатні українські та закордонні діячі.

Взаємовідносини між членами та Асоціацією, не передбачені даним статутом, регулюються відповідними договорами.

4.5. Рішення про прийом в члени Асоціації та вибуття з її складу приймається Президією на підставі заяви – для індивідуального члена, власної ініціативи Президії – для почесного члена. Професійна діяльність та освіта не можуть бути визнані перешкодою при наданні членства.

4.6. Виключення з членів Асоціації здійснюється за заявою члена у порядку, передбаченому для вступу. У випадку порушення норм Статуту, невиконання рішень керівних органів, вчинення дій, що завдають шкоди Асоціації, діяльності, що дискредитує Асоціацію може відбуватися примусове виключення індивідуальних та почесних членів Президією за поданням Президента Асоціації (далi за текстом - Президент). Президія зобов’язана повідомити члена про виключення з Асоціації протягом місяця з моменту прийняття такого рішення. У разі незгоди з рішенням про виключення з Асоціації, заява апеляційного змісту може бути подана до найвищого керівного органу Асоціації – З’їзду Асоціації (далi за текстом — З’їзд).

4.7. Члени Асоціації мають право:

4.7.1. Брати участь у заходах, які проводяться Асоціацією;

4.7.2. Бути членом інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Асоціації;

4.7.3. Обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

4.7.4. Вносити пропозиції та зауваження щодо діяльності Асоціації;

4.7.5. На захист своїх законних прав та інтересів в Асоціації;

4.7.6. Отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;

4.7.7. Брати особисту участь у засіданнях органів Асоціації, принаймні, з дорадчим голосом.

4.7.8.      користуватись в установленому порядку майном Асоціації;

4.7.9.      виходити з членів Асоціації;

4.7.10.  отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;

4.7.11.      оскаржувати діяльності Голови Відокремленого підрозділу або Зборів Відокремленого підрозділу зверненням до Президії, діяльності Президії– зверненням до Президента та/або З’їзду.

4.8. Члени Асоціації зобов`язані:

4.8.1. Дотримуватися Статуту Асоціації, Етичного кодексу Асоціації та інших внутрішніх документів Асоціації, виконувати рішення керівних органів Асоціації, прийняті у межах їх компетенції;

4.8.2. Брати активну участь у досягненні цілей і завдань Асоціації;

4.8.3. Не перешкоджати діяльності Асоціації, дбати про імідж Асоціації, не допускати дій, що підривають авторитет Асоціації або перешкоджають її діяльності;

4.8.4. Інформувати Асоціацію про свою діяльність, яка виконується в рамках програм та проектів Асоціації;

4.8.5. Підтримувати та пропагувати діяльність Асоціації, сприяти залученню нових членів до Асоціації;

4.8.6. Виступаючи від імені Асоціації і висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено З’їздом та Президією, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Асоціації;

4.8.7. Своєчасно сплачувати вступний та членські внески, порядок сплати яких встановлюється Положенням, яке затверджується Президією.

4.8.8. Поважати законні права та інтереси інших членів Асоціації;

4.8.9. Не розголошувати інформацію, яку керівні органи визнали як конфіденційну;

4.9. Виконавчим комітетом Асоціації, на основі поданих Членами Асоціації заяв фомується База персональних даних членів Всеукраїнської громадської організації  «Українська асоціація лікарів-психологів».

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ I ДIЯЛЬНОСТI  СТАТУТНИХ ОРГАНIВ АСОЦІАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1.Керiвництво Асоціацією здiйснюють З`їзд, Наглядова Рада Асоціації (далі за текстом – Наглядова Рада), Почесний Президент Асоціації (далі за текстом – Почесний Президент), Президія, Виконавчий комітет Асоціації (далі за текстом – Виконавчий комітет), Виконавчий Директор Асоціації (далі за текстом – Виконавчий Директор). Президент, Віце-президенти Асоціації (далi за текстом — Віце-президент), Комісія Асоціації з етики та захисту професійних прав (далі за текстом – Етична комісія). Контрольно-ревізійна комісія Асоціації (далi за текстом — Контрольно-ревізійна комісія), Наукова рада Асоціації (далi за текстом — Наукова рада), Молодіжна рада Асоціації (далi за текстом — Молодіжна рада)

5.2.Вищим  органом управління Асоціації є З`їзд.

5.2.1. З`їзд є правомочним при наявності більше половини обраного складу делегатів.

5.2.2. З’їзд скликається не рідше одного разу на 5 років. Рішення про скликання чергового З’їзду приймається Президією, а позачергового З’їзду –Президентом та/або Президією за власною ініціативою, або на вимогу не менш як 30% членів Асоціації. Про скликання, порядок денний, визначені квоти представництва делегатів Президією оголошується не пізніше як за 1 місяць до дати проведення З’їзду

5.2.3. В роботі З’їзду приймають участь делегати від Відокремлених підрозділів та Президії.

5.2.3.1. Кількість делегатів від Президії та кожного Відокремленого підрозділу, визначається квотою представництва.

5.2.3.2. Квота представництва Президії та Відокремленого підрозділу на З’їзді Визначається Президією та становить не менше однієї особи та не більше 5 осіб.

5.2.3.3. Перелік делегатів З’їзду визначається Правлінням Відокремленого підрозділу демократичним шляхом в процесі функціонування Асоціації.

5.2.3.4. За результатами визначення Президією кількості делегатів З’їзду, Президент складає акт, де зазначаються прізвища делегатів. Акт надсилається Відокремленим підрозділам не пізніше як за 2 тижні до проведення З’їзду, даючи можливість контролювати правильність складання переліку делегатів. Після проведення З’їзду цей акт додається до протоколу З’їзду.

5.2.4. Повноваженнями делегатів є:

5.2.4.1. висловлення власної позиції, позиції групи членів, які його висунули, та позиції спільноти, до якої він належить;

5.2.4.2. ініціювання прийняття Конференцією рішень;

5.2.4.3. звітування про свою роботу та роботу групи членів, які його висунули;

5.2.4.4. голосування з вагою одного повного голосу.

5.2.5. До компетенцiї З’їзду вiдноситься:

5.2.5.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Асоціації;

5.2.5.2. Затвердження статуту та внесення змiн i доповнень до статуту Асоціації;

5.2.5.3. Обрання Президента, виборних членів Президії, членів Етичної та Контрольно-ревізійної комісії на термін п’ять років та їх дострокове звільнення;

5.2.5.4. Визначення основних напрямків статутної діяльності та розвитку Асоціації;

5.2.5.5.Затвердження звітів про виконання програми діяльності Асоціації;

5.2.4.6. Затвердження Етичного кодексу Асоціації та змін до нього;

5.2.5.7. Затвердження звітів Президента, Етичної комісії, Контрольно-ревізійної комісії;

5.2.5.8. Розглядає скарги на діяльність Президії;

5.2.5.9. Приймає рішення з усіх інших питань діяльності Асоціації.

5.2.6. Рішення З`їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 

5.3. Наглядова Рада формується з членів та почесних членів Асоціації, осіб, відомих за їх роллю у зміцненні суспільного престижу професії лікаря-психолога, видатних українських та закордонних лікарів і психологів, громадських та державних діячів.

5.3.1. Члени Наглядової Ради обираються рішенням Президії. Членство у Наглядовій Раді засвідчується вiдповiдним Свідоцтвом.

5.3.2. Очолює Наглядову Раду Почесний Президент, котрий обирається рішенням Президії.

5.3.3.Засідання Наглядової Ради відбуваються по мірі необхідності, та є правомочними за умови присутності більше половини обраного складу членів.

5.3.4. До компетенції Почесного Президента та Наглядової Ради відноситься:

5.3.4.1.Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Асоціації;

5.3.4.2.Забезпечення формування  сприятливого громадського іміджу Асоціації на національному та міжнародному рівнях;

5.3.4.3. Контроль за діяльністю керівних органів Асоціації.

5.3.5. Почесний Президент та/або Члени Наглядової Ради можуть бути звільнені з посади рішенням Президії у наступних випадках:

5.4.1. За власним бажанням;

5.4.2. Вчиненні ними протиправного діяння та/або якщо їх дії завдали шкоди діяльності Асоціації;

5.4.3. При неможливості подальшого виконання посадових обов’язків за станом здоров’я.

 

5.4. Постійнодіючим центральним керівним органом у період між З`їздами є Президія.

5.4.1. Президія складається з виборних членів та членів за посадою:

5.4.1.1. Виборні члени обираються виключно З’їздом терміном на 5 років, у кількості не більше 5 осіб.

5.4.1.2. Членами за посадою є Президент, Віце-президенти, Виконавчий директор, Голова Наукової ради та Голова Молодіжної ради протягом терміну своїх повноважень. Членство за посадою може збігатися із виборним членством, в такому разі позбавлення посади не є приводом для виключення з членів Президії.

 5.4.2. Президія безпосередньо підпорядкована З’їзду та підзвітна Президенту, котрий очолює її. Члени Президії несуть відповідальність за виконання рішень З’їзду.

5.4.3. Засідання Президії є правомочними за умови присутності більше половини обраних членів. Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку.

5.4.4. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. Засідання Президії, на якому розглядаються питання про скликання чергового чи позачергового З'їзду, висловлення недовіри Президенту, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Президії. Президент, голосує останнім і його голос є вирішальним в разі рівного розподілу голосів.

5.4.5. Рішення Президії, що прийняті в період між З’їздами та не протирічать рішенням попередніх З’їздів законодавству України та Статуту Асоціації, мають найвищу силу в Асоціації, та можуть бути призупиненими лише рішенням нового З’їзду.

5.4.6. Засідання Президії проводяться у міру необхідності, але не рідше 1 разу на 3 місяці та скликаються Президентом або на вимогу кожного з членів Президії.

5.4.7. До повноважень Президії належать:

5.4.7.1. Затвердження річних звітів Асоціації у період між З`їздами;

5.4.7.2. Затвердження символіки та іншої атрибутики Асоціації;

5.4.7.3.       Затвердження звітів Президента, Віце-президентів, Виконавчого комітету, Етичної комісії  та Контрольно-ревізійної комісії у період між З`їздами;

5.4.7.4. Прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та ліквідацію  пiдприємств та організацій, затвердження їх статутiв та положень;

5.4.7.5. Затвердження Положень про Виконавчий комітет, Етичну комісію, Контрольно-ревізійну комісію, Про порядок сплати членських внесків та інших нормативно-правових документів, необхідних для роботи Асоціації і які не суперечать Статуту Асоціації;

5.4.7.6. Право розпорядження майном та коштами Асоціації у межах, визначених Статутом Асоціації;

5.4.7.7. Затвердження та звільнення за поданням Президента з числа членів Асоціації Віце-президентів, Виконавчого директора;

5.4.7.8. Прийняття рішення про створення Відокремлених підрозділів Асоціації, затвердження їх Положень та прийняття рішення про припинення діяльності  Відокремлених підрозділів Асоціації;

5.4.7.9. Прийняття та виключення з складу членів Асоціації;

5.4.7.10. Затвердження програм та проектів Асоціації;

5.4.7.11. Затвердження кандидатів на посаду Президента та процедури голосування на його виборах;

5.4.712. Визначення квоти представництва Президії та Відокремлених підрозділів на З’їзді асоціації;

5.4.7.12. Обрання Секретаря Президії та звільнення його з посади.

5.4.7.13. Проведення чергових та позачергових З’їздів;

5.4.7.14. Створення Департаментів та Відділів Асоціації, розподіл повноважень між ними;

5.4.7.15. Затвердження та звільнення за поданням Президента з числа членів Асоціації Керівників Департаментів та Відділів;

5.4.7.16. Затвердження структури та погодження обрання та звільнення Голів Наукової ради та Молодіжної Ради Асоціації;

5.4.7.17. Оголошення недовіри Президенту;

5.4.7.18. Приймає рішення з усіх інших питань діяльності Асоціації, що не належать до компетенції З’їзду.

5.4.8. Виборний член Президії може бути достроково відсторонений від виконання обов’язків рішенням Президії за поданням Президента, за умови, що за це проголосувало не менше 2/3 складу Президії з наступним розглядом питання звільнення на позачерговому З’їзді:

5.4.8.1. За власним бажанням;

5.4.8.2. При невиконанні чи неналежному виконанні вимог цього Статуту;

5.4.8.3. При систематичному невиконанні обов’язків, покладених на нього рішенням Президії;

5.4.8.4. При систематичному пропуску засідань Президіїї Асоціації (більше 3 разів підряд) без поважної причини;

5.4.8.5. Вчиненні ним протиправного діяння та/або якщо його дії завдали шкоди діяльності Асоціації;

5.4.8.6. При неможливості подальшого виконання посадових обов’язків за станом здоров’я;

5.4.8.7. При виключенні з числа членів Асоціації.

            5.4.9. Член Президії за посадою звільняється від виконання своїх обов’язків після звільнення з відповідної посади.

5.4.10. Секретар президії обирається Президією з числа своїх членів. Секретар має право підпису на протоколах засідань Президії та забезпечує підготовку до проведення  засідань Президії.

 

5.5. Президент є вищою посадовою особою Асоціації. В своїй діяльності він керується цим Статутом, рішеннями З’їзду та чинним законодавством України.

5.5.1. Президент Асоціації обирається виключно на З’їзді терміном на 5 років. Президент обирається з членів Асоціації, при цьому на момент подання кандидатури його членство в Асоціації має тривати не менше 2 років. Процедура голосування та кандидати на посаду Президента затверджуються Президією (простою більшістю голосів) не пізніше ніж за 1 тиждень до проведення З’їзду.

5.5.2. Компетенція Президента:

5.5.2.1. представляє Асоціацію у всiх установах, пiдприємствах та органiзацiях у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними‚ юридичними та фізичними особами, як на територiї України, так i за кордоном;

5.5.2.2. головує на засіданнях Президії;

5.5.2.3. координує роботу Президії, контролює виконання рішень З’їзду та Президії;

5.5.2.4. пiдписує угоди та iнших юридичні акти, видає доручення, вiдкриває та закриває рахунки в установах банків без доручення;

5.5.2.5. призначає та подає Президії на затвердження чи звільнення кандидатури Віце-президентів та Виконавчого директора, розподіляє функціональні обов`язки між Віце-президентами;

5.5.2.6. призначає та подає Президії на затвердження чи звільнення кандидатури Керівників Департаментів та Відділів;

5.5.2.7. керує роботою Віце-президентів, Виконавчого директора, та здійснює контроль за їх діяльністю;

5.5.2.8. виносить на засідання Президії пропозиції про зняття з посад Голови Відокремленого підрозділу, Заступника голови відокремленого підрозділу через висловлення ним недовіри або за іншими приводами, що визначені Статутом та законодавством України;

5.5.2.9. призначає Виконуючого обов’язки Голови відокремлених підрозділів до його перевиборів Зборами відокремленого підрозділу;

5.5.2.10. призначає, затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Асоціації, розміри та терміни їх преміювання;

5.5.2.11. В окремих випадках, відстороняє від виконання обов’язків членів Президії;

5.5.2.12. подає на розгляд З’їзду кандидатур на посади Виборних членів Президії;

5.5.2.13 делегує Виконавчому директору та Віце-президентам виконання окремих своїх повноважень;

5.5.2.14. скликає чергові та позачергові засідання Президії, З’їзду;

5.5.2.15. призупиняє введення в дію рішень Президії, які суперечать чинному законодавству України та даному Статуту, до розгляду цих рішень на З’їздї.

5.5.2.16. визначає позицію Асоціації в суспільно-економічних і організаційних питаннях її діяльності, готує відповідні пропозиції для розгляду на засіданні Президії;

            5.5.2.17. Приймає  інші рішення, що стосуються організації роботи Асоціації, які не віднесено цим Статутом до компетенції інших органів і не суперечать йому.

5.5.3. Рішення Президента оформлюються у вигляді наказів.

5.5.4. Президент несе персональну відповідальність за виконання ним своїх обов’язків та реалізацію статутних завдань Асоціації.

5.5.5. У випадку тимчасової неможливості виконання Президентом своїх функціональних обов’язків (хвороба, відпустка, відрядження), повноваження Президента, на термін тимчасової відсутності Президента, його рішенням переходять до одного з Віце-президентів.

5.5.6. У випадку добровільної відставки Президента або його неможливості надалі виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, повноваження Президента, рішенням Президії, переходять до одного з Віце-президентів на термін до 10 тижнів, протягом яких Президією має бути скликаний позачерговий З’їзд.

5.5.7. Президія може висловити недовіру Президенту у випадку доведеного невиконання ним вимог цього Статуту, вчинення Президентом протиправного діяння та/або якщо його дії завдали шкоди діяльності Асоціації. Недовіра Президенту висловлюється, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 діючого складу Президії. В разі висловлення недовіри Президент залишається на своїй посаді на термін до 10 тижнів, протягом яких Президія має скликати позачерговий З’їзд.

5.6. Віце-президенти призначаються Президентом та затверджуються Президією на строк до завершення каденції діючого Президента. Віце-президенти здійснюють управління пріоритетними спеціалізованими напрямами діяльності Асоціації відповідно до визначеного розподілу функціональних обов`язків.

5.6.1. Віце-президент виконує наступні функції:

5.6.1.1.                  відповідає перед Президентом за певний напрям роботи Асоціації, що визначений Президентом;

5.6.1.2. організує роботу членів Асоціації, Департаментів та Відділів за своїм напрямом;

5.6.1.3. розробляє для затвердження Президентом та контролює реалізацію планів розвитку Асоціації за своїм напрямом;

5.6.1.4. веде зовнішні комунікації за своїми напрямами;

5.6.1.5. надає Президенту підтримку за поточними справами;

5.6.1.6. виконує інші обов’язки, які визначені Президентом.

5.6.2. У випадку висловлення недовіри Віце-президенту з боку Президії, З’їзду, Президента, зняття з себе обов’язків за власним бажанням, неможливості займати дану посаду Віце-президент позбавляється своїх повноваженнь, а Президент зобов’язаний запропонувати на затвердження Президїєю Асоціації іншу кандидатуру.

 

5.7.                    Виконавчий комітет.

5.7.1.      Виконавчий комітет є постійно діючим виконавчим органом в період між засіданнями Президії в об’ємі делегованих повноважень. Виконавчий комітет підзвітний Президії та підконтрольний Президенту.

5.7.2.      Виконавчий комітет виконує наступні функції:

5.7.2.1.забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Президії та наказів Президента за відсутності їх протиріч з рішеннями, постановами та резолюціями Президії та З’їзду.

5.7.2.2.розробляє програми розвитку Асоціації та подає їх на затвердження Президії;

5.7.2.3.розробляє нормативно-правові документи Асоціації;

5.7.2.4.готує та пропонує бюджет Асоціації, розмір та порядок перерахування  вступних та членських внесків для затвердження Президією;

5.7.2.5.готує до вирішення Президією та здійснює організаційно-технічне забезпечення питань про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю підприємств, організацій, структурних підрозділів Асоціації;

5.7.2.6.веде бухгалтерський облік;

5.7.2.7.в делегованих межах приймає свої рішення, які не повинні протирічити Статуту, рішенням З’їзду, Президії і Президента.

5.7.3.      Виконавчий комітет діє на підставі положення "Про Виконавчий комітет", яке затверджується Президією.

5.7.4.      Документи Виконавчого комітету відкриті для Президента, Президії та Контрольно-ревізійної комісії.

5.7.5.      Виконавчий комітет очолюється Виконавчим директором:

5.7.5.1.Виконавчий директор призначається Президентом та затверджується постановою Президії на строк до 5 років.

5.7.5.2.Виконавчий директор організовує всю поточну роботу Асоціації, формує Виконавчий комітет та відповідає за його роботу.

5.7.5.3.Виконавчий директор має право на підставі довіреності: підписувати договірні та фінансово-господарські документи від імені Асоціації, приймати рішення про використання майна та фінансових коштів Асоціації.

5.7.5.4.Виконавчий директор підпорядковується Президенту, і зобов’язаний звітувати Президії на кожному її засіданні.

5.7.5.5.Виконавчий директор має право представляти інтереси Асоціації на підприємствах, установах та організаціях в визначеному Президентом об’ємі.

5.7.5.6.Виконавчий директор приймає на роботу співробітників Виконавчого комітету, подаючи Президенту на затвердження трудові угоди з ними.

5.7.5.7.Виконавчий директор видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма співробітниками Асоціації.

5.7.5.8.Виконавчий директор забезпечує підготовку річних звітів Асоціації;

5.7.5.9.Виконавчий директор організовує бухгалтерський облiк та звітність, а в разі відсутності Головного бухгалтера – виконує його функції.

5.7.6.      Виконавчий Директор несе персональну відповідальність за виконання ним своїх обов’язків та реалізацію статутних завдань Асоціації.

5.7.7.      Виконавчий директор може бути звільнений з посади рішенням Президії при висловленні йому недовіри з боку Президента, Президії або З’їзду.

 

5.8. Контрольно-ревізійна комісія, яка діє на підставі цього Статуту та окремого Положення, здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Асоціації.

5.8.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається із членів Асоціації виключно рішенням З’їзду в складі голови комісії та двох її членів‚ членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути Президент‚ Виконавчий директор та члени Президії.

5.8.2. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за всією фінансовою діяльністю Асоціації, дає висновок по річних звітах Асоціації та має право вимагати для підготовки звіту необхідну інформацію від керівних органів Асоціації та винести на розгляд З’їзду будь-які питання‚ що стосуються результатів проведених нею перевірок.

5.8.3.У випадку зняття з себе обов’язків за власним бажанням, неможливості займати дану посаду, виходом з членів Асоціації Член Контрольно-ревізійної комісії втрачає свої повноваження. В такому разі Контрольно-ревізійна комісія продовжує роботу в складі членів, що залишилися, або на його місце Президією призначається виконуючий обов’язки члена Контрольно-ревізійної комісії, кандидатура якого затверджується черговим З’їздом.

5.8.4. Контрольно-ревізійна комісія обирається строком на 5 років, вона підзвітна З’їзду – у справах контролю діяльності Президії та Асоціації в цілому. Контрольно-ревізійна комісія може доводити до відома Президії помічені порушення у виконанні рішень З’їзду та Президії, порушення в діяльності Відокремлених підрозділів та окремих членів Асоціації. Контрольно-ревізійна комісія може висувати Президії та Президенту пропозиції щодо покращення роботи Асоціації, попередження та усунення зловживань та порушень з боку членів Асоціації всіх рангів. Контрольно-ревізійна комісія діє згідно Положення. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на рік.

5.8.5. Контрольно-ревізійна комісія подає З’їзду результати своєї роботи у вигляді звіту.

5.8.6. Контрольно-ревізійна не може розголошувати інформацію, яку керівні органи визнали як конфіденційну.

 

5.9.Основою Асоціації є Відокремлені підрозділи:

5.9.1.     Асоціація має Відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії згідно із Статутом.

5.9.2.     Відокремлені підрозділи створюються відповідно до адміністративно-територіального устрою за територіальною ознакою.

5.9.3.     Членами Відокремленого підрозділу можуть бути особи, які зареєстровані, проживають, працюють або навчаються на території відповідного Відокремленого підрозділу. У випадку відсутності Відокремленого підрозділу за місцем реєстрації, проживання, праці чи навчання, член Асоціації, рішенням Президії, може закріплятись за будь яким іншим Відокремленим підрозділом;

5.9.4.     Відокремлені підрозділи:

5.9.4.1.         реалізують в своєму регіоні план діяльності Асоціації

5.9.4.2.         висувають  делегатів для участі в роботі З’їзду;

5.9.4.3.         приймають активну участь в обговоренні політики Асоціації, формуванні подальших планів;

5.9.4.4.         надсилають Президії творчі пропозиції та ініціативи;

5.9.4.5.         забезпечують інформування регіональної громади про діяльність Асоціації;

5.9.4.6.         здійснюють іншу діяльність, визначену положеннями про діяльність Відокремлених підрозділів.

5.9.5. Відокремлені підрозділи Асоціації не можуть набувати статусу юридичної особи.

5.9.6. Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються шляхом прийняття Президією рішення про створення відповідного Відокремленого підрозділу на основі протоколу його установчих зборів.

5.9.7. Керівним органом Відокремленого підрозділу є Правління відповідного Відокремленого підрозділу. Правління Відокремленого підрозділу складається з Голови відокремленого підрозділу та Секретаря відокремленого підрозділу. Також до складу Правління Відокремленого підрозділу може входити Заступник голови відокремленого підрозділу. Засідання Правління відокремленого підрозділу проводяться по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Рішення засідання Правління відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді протоколу Засідання.

5.9.8. Очолює відокремлений підрозділ Голова відокремленого підрозділу. Голова відокремленого підрозділу призначається на посаду та звільняється з неї рішенням Президії на основі рішення про обрання в протоколі відповідного Відокремленого підрозділу.

5.9.9. Правління відокремленого підрозділу звітує перед Президією про свою діяльність кожен рік своєї діяльності або на вимогу Президії

5.9.10. Президія може висловити недовіру Голові відокремленого підрозділу та призначити виконувача обов’язків Голови відокремленого підрозділу до обрання нового Голови відокремленого підрозділу

5.9.11. Відокремлені підрозділи утворюються та здійснюють свою діяльність на основі  цього Статуту.

5.9.12. Відомості про утворені Відокремлені підрозділи подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

5.9.13. Припинення діяльності Відокремленого підрозділу відбувається:

5.9.13.1. За рішенням суду;

5.9.13.2. За рішенням З’їзду;

5.9.13.3. За рішенням відповідного Відокремленого підрозділу з наступним затвердженням Президією;

5.9.13.4. За рішенням Президії Асоціації з обов’язковим обґрунтуванням причини.

5.9.14. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Асоціація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

 

5.10.        Наукова рада Асоціації (далі – Наукова рада)

5.10.1.  Наукова рада створюється для розгляду питань медико-психологічної (медичної, психологічної) науки, наукових рекомендацій та пропозицій, щодо розвитку медичної психології та наукової діяльності Асоціації, обговорення програм з питань медичної психології, контролю за науковою діяльністю Асоціації та вирішення інших наукових задач.

5.10.2.  Наукова рада є постійно діючим консультативним органом, що безпосередньо підпорядкований Президії

5.10.3.  Рішення Наукової ради є підставою для прийняття рішень Президією та видання Наказів Президентом.

5.10.4.  Наукова рада формується з вчених та висококваліфікованих фахівців, які є членами чи почесними членами Асоціації. Персональний склад Наукової ради формується Президією та Президентом і затверджується рішенням Президії строком на 5 років. Президент входить до Наукової ради за посадою.

5.10.5.  Голова Наукової ради головує на засіданнях Наукової ради, призначається рішенням Президії строком на 5 років та має відповідати наступним вимогам: наявність наукового ступеня, стаж роботи за медико-психологічним фахом не менше 5 років.

5.10.6.  Заступник голови Наукової ради та Вчений секретар Наукової ради обираються Науковою радою з числа своїх членів та затверджуються Президією.

5.10.7.  Склад Наукової ради може переглядатися та при необхідності оновлюватися рішенням Президії, виходячи з завдань, що ставляться перед Науковою радою та відповідно до активності членів Наукової ради.

5.10.8.  Голова, Заступник голови та Вчений секретар Наукової ради можуть бути звільненні з посад рішенням Президії Асоціації за їх власним бажанням та шляхом висловлення їм недовіри Науковою радою, Президентом чи Президією.

5.10.9.  Засідання Наукової ради проводяться за потребою, але не рідше одного разу на рік, скликати засідання Наукової ради може Президент, Президія, Голова Наукової ради та не менше ½ її дійсних членів.

5.10.10.                     Рішення Наукової ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У спірних випадках голос головуючого на засіданні є вирішальним. Засідання наукової ради є правомочними, якщо в ньому взяли участь не менше половини затвердженого складу.

5.10.11.                     Рішення Наукової ради оформлюються протоколом засідання Наукової ради та підписуються Головою Наукової ради (в разі його відсутності – Заступником голови Наукової ради) та Вченим секретарем Наукової ради.

 

5.11.        Комісія Асоціації з етики та захисту професійних прав (Етична комісія):

5.11.1.  Етична комісія створюється з метою контролю дотримання членами Асоціації Етичного кодексу Асоціації, захисту законних прав лікарів-психологів (психологів, психотерапевтів та інших членів Асоціації) і, вирішення конфліктних ситуацій як між фахівцями всередині Асоціації, так і/або лікарями-психологами (психотерапевтами, психіатрами, психологами та ін.), які не є членами Асоціації в разі їх звернення, або звернення постраждалих від їх професійної діяльності;

5.11.2.   Етична комісія очолюється Головою етичної комісії котрий обирається З’їздом строком на 5 років, та є підзвітним З’їзду та Президії.

5.11.3.  Голова етичної комісії формує персональний склад Етичної комісії з членів та почесних членів Асоціації та подає його на затвердження Президією строком на 5 років. Кількісний склад Етичної комісії визначає Президія. Президент та Виконавчий директор входять до Етичної комісії за посадою, але не можуть її очолювати;

5.11.4.  Заступник голови Етичної комісії обирається її Головою з числа членів Етичної комісії та затверджуються Президією.

5.11.5.  Склад Етичної комісії може переглядатися та при необхідності оновлюватися рішенням Президії, виходячи з завдань, що ставляться перед Етичною комісією та відповідно до активності членів Етичної комісії, у випадках порушення статуту Асоціації і в інших випадках, встановлених Президією.

5.11.6.  Голова Етичної комісії та його Заступник можуть бути звільненій з посади рішенням Президії за власним бажанням та шляхом висловлення їм недовіри Президією. У випадку звільнення Голови Етичної комісії Президія призначає виконувача обов’язків голови Етичної комісії.

5.11.7.  Засідання Етичної комісії проводяться за потребою, але не рідше одного разу на 3 місяці, скликати засідання Етичної комісії може Президент, Президія, Голова Етичної комісії та не менше ½ її дійсних членів.

5.11.8.  Рішення Етичної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У спірних випадках голос головуючого на засіданні є вирішальним. Засідання Етичної комісії є правомочними, якщо в ньому взяли участь не менше половини затвердженого складу.

5.11.9.  Рішення Етичної комісії оформлюються протоколом засідання Етичної комісії та підписуються її Головою.

5.11.10.                     Рішення Етичної комісії є підставою для прийняття рішень Президією та видання Наказів Президентом.

 

5.12.        Молодіжна рада Асоціації (далі – Молодіжна рада)

5.12.1.  Молодіжна рада є постійно діючим дорадчим і консультативним органом Асоціації,  що створюється з метою активного залучення молоді до діяльності Асоціації, втілення власних проектів, обміну досвідом між собою і з більш досвідченими професіоналами та формування у молоді активної громадянської позиції.

5.12.2.  Молодіжна рада формується з числа членів Асоціації, які отримують освіту чи молодих спеціалістів, що мають досвід роботи до 3х років, при цьому не досягли 35-річного віку та заповнили анкету на вступ до Молодіжної ради.

5.12.3.  Кількісний та помінений склад Молодіжної ради приймається рішенням Президії.

5.12.4.  Молодіжна рада з числа своїх членів обирає Голову Молодіжної ради, його Заступника та Секретаря Молодіжної ради. Їх кандидатури затверджуються рішенням Президії.

5.12.5.  Голова Молодіжної ради є членом Президії за посадою.

5.12.6.  Склад Молодіжної ради може переглядатися та при необхідності оновлюватися рішенням Президії, відповідно до активності членів Молодіжної ради, у випадках порушення статуту Асоціації і в інших випадках, встановлених Президією.

5.12.7.  Голова, Заступник голови та Секретар Молодіжної ради можуть бути звільненні з посад рішенням Президії Асоціації за їх власним бажанням та шляхом висловлення їм недовіри Молодіжною радою, Президентом чи Президією.

5.12.8.  Засідання Молодіжної ради проводяться за потребою, але не рідше одного разу на 3 місяці, скликати засідання Молодіжної ради може Президент, Президія, Голова Молодіжної ради та не менше ½ її дійсних членів.

5.12.9.  Рішення Молодіжної ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У спірних випадках голос головуючого на засіданні є вирішальним. Засідання Молодіжної ради є правомочними, якщо в ньому взяли участь не менше половини затвердженого складу.

5.12.10.                     Рішення Етичної комісії оформлюються протоколом засідання Молодіжної ради, підписуються її Головою та Секретарем.

5.12.11.                     Рішення Молодіжної ради є підставою для прийняття рішень Президією та видання Наказів Президентом.

 

5.13.        В структурі Асоціації постійно діють 3 департаменти: Департамент освітніх програм, Департамент психотерапевтичної роботи, Департамент розвитку медичної психології. Їх Голови та персональний склад, структура та функції визначаються Президією.

5.14.        З метою заохочення до активної участі у діяльності Асоціації можуть створюватися інші спеціалізовані структури по конкретних напрямах, які виступають консультативно-дорадчими органами Асоціації та створюються рішенням Президії.

5.15.        При наявності обставин, що заважають присутності члена Асоціації на засіданні органів Асоціації до складу яких вони входять, за рішенням Президії по кожному конкретному випадку при голосуванні зараховуються дані, що передані шляхом використання засобів телефонного та факсимільного зв’язку або електронної пошти.

5.16.        Припинення членства в Асоціації автоматично звільняє з усіх займаних посад в Асоціації, за винятком найманих робітників.

5.17.        Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскарженні, а скарги розглянуті:

5.17.1.  Для всіх керівних органів Асоціації та З’їзду – в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України;

5.17.2.  Для Президії  – на черговому та/або позачерговому З’їзді;

5.17.3.  В інших випадках – на засіданні Президії.

5.18.        Керівні органи та посадові особи Асоціації звітують перед своїми членами на З’їзді та шляхом розміщення звітів на офіційному WEB-сайті Асоціації та/або в друкованих засобах масовоі інформації.

 

6. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

6.1. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносить до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України

6.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюється державними органами згідно з чинним законодавством України, перевірка  фінансово-господарської діяльності здійснюється Контрольно-ревізійною комісією Асоціації у межах її компетенції.

6.3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Асоціації може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

6.5. Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне надання бухгалтерської звiтностi покладається на головного бухгалтера (в разі його відсутності – на Виконавчого Директора), компетенцiя якого визначається чинним законодавством.

 

 

7.  КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ.

7.1.Джерелами надходження коштiв та майна Асоціації є:

           7.1.1. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні та членські внески членів Асоціації; добровільні грошові внески трудових колективів організацій, іноземних фізичних та юридичних осіб і громадян України; гранти; надходження внаслідок дарування чи заповіту майна та коштів; добровільні пожертвування громадян та юридичних осіб у грошовій та майновій формах);;

7.1.2. •            пасивні доходи, які не заборонені законодавством;

7.1.3. •            кошти та майно, які надходять від проведення основної діяльності Асоціації, в т.ч. від створення Асоціацією в установленому порядку госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

7.1.4. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Асоціації або через неї їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

7.1.5. набуття Асоціацією майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності;

7.2. За поданням Президента, що затверджене Президією, для реалізації програм у рамках дійсного Статуту Асоціація може створювати на власних рахунках цільові фонди. Порядок використання таких цільових фондів, затверджується Президією.

7.7. Власником майна Асоціації є організація в цілому. Реалізує право власності З’їзд, а в період між ними – Президія. Окремі члени Асоціації, Відокремлені підрозділи, що здійснюють діяльність на основі даного Статуту, не мають права на долю майна Асоціації. Відокремлені підрозділи, що діють на основі даного Статуту, мають право оперативного управління майном, що передане їм Асоціацією.

7.8. За особами, які дарують майно та кошти Асоціації зберігається право контролю за їх цільовим  використанням.

7.9. Діяльність Асоціації не має на меті отримання прибутку. Грошовi кошти та iнше майно Асоціації витрачаються на виконання статутних цілей та завдань Асоціації.

7.10. Асоціація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, якi беруть участь у виконанні спільних i суміжних програм та проектiв.

 

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться  З`їздом.

7.2. Змiни i доповнення до Статуту Асоціації пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку i строки, передбаченi чинним законодавством.

 

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI  АСОЦІАЦІЇ.

9.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

9.2. Припинення дiяльностi Асоціації проводиться:

9.2.1. За рiшенням суду.

9.2.2. За рiшенням З`їзду.

9.3.Лiквiдацiя Асоціації здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка створюється за рішенням суду або З`їзду.

9.4. З моменту призначення або створення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Асоціації. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює майно Асоціації, виявляє дебiторiв i кредиторiв та розраховується з ними, приймає заходи по оплатi боргiв Асоціації третiм особам, а також працiвникам Асоціації, складає лiквiдацiйний баланс.

9.5. Лiквiдацiя вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою дiяльнiсть, з моменту внесення записiв про це в державний реєстр.

9.6. При ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані за рішенням Ліквідаційної комісії одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше  не передбачено законом.

9.7. Порядок реорганiзацiї Асоціації визначається З`їздом у вiдповiдностi з чинним законодавством. У випадках реорганiзацiї Асоціації її права i обов’язки переходять до правонаступникiв.

 

10.ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Діючі Місцеві організації (осередки) Асоціації вважаються відповідними Відокремленими підрозділами Асоціації без необхідності внесення змін в їх установчі документи.

10.2. Голова правління Місцевої організації (осередку) стає Головою відповідного Відокремленого підрозділу