Неділя, 29 листопада 2015 13:13

Пропозиції УАЛіП до МОЗ України

Новина про подані УАЛіП пропозиції викликала неабиякий інтерес з боку представників професійної спільноти. 

Незважаючи на те, що ці пропозиції неодноразово виносилися на публічне обговорення і всі бажаючі мали змогу висловити свою думку та зауваження, пропонуємо до Вашої уваги основні з них:

НОРМАТИВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ПСИХОЛОГІВ

Вид діяльності
Тривалість (год.)
1.    
 
Повне психодіагностичне (патопсихологічне) обстеження
 
2,5
 
2. 
  
Часткове психодіагностичне (патопсихологічне) обстеження
1,5
 
3.  
 
 
Сеанс індивідуального психологічного консультування, психокорекції, психотерапії
1,0
4.    
 
Сеанс групової психокорекції, психотерапії
 
2,0
5.    
 
Сеанс медико-психологічної реабілітації
 
1,0
6.   
 
Психопрофілактична та психоосвітня робота
 
10,0 на місяць
7.   
 
Робота з документацією
 
1,0

Лікар-психолог ЗОЗ виконує наступні основні практичні функції:

8.1.   Здійснює психопрофілактику серед пацієнтів, особливо з груп ризику, психодіагностику та лікування хворих соматичного і психічного профілю спільно з відповідними лікарями-спеціалістами;

8.2.   Проводить психологічні консультації для осіб, які мають психічні та поведінкові розлади, соматичні захворювання, а також для здорових осіб різного віку, неспроможним справитися з несприятливими умовами, що склалися в їхньому житті;

8.3.   Складає план обстеження пацієнта, проводить психодіагностичні (патопсихологічні) обстеження з метою визначення індивідуальних відмінностей особистості, структури і ступеня вираженості психічних і поведінкових розладів, виявляє особливості соматичного та психічного стану пацієнта;

8.4.   Визначає необхідність в спеціальних методах дослідження (лабораторних, функціональних), організовує їх виконання;

8.5.   Ставить клініко-психологічний, синдромальний патопсихологічний та попередній клінічний діагноз, проводить диференційну діагностику;

8.6.   Визначає тактику і конкретні методи надання медико-психологічної допомоги пацієнтам;

8.7.   Застосовує методи психологічного та психотерапевтичного впливу у межах своєї компетенції:

•        Розробляє та проводить психологічне консультування, індивідуальні програми психокорекції та психотерапії з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта та загальних закономірностей перебігу його хвороби або розладу;

•        В разі необхідності формує групи психокорекції, психотерапїї та самодопомоги;

8.8.   Самостійно чи спільно з лікуючим лікарем призначає пацієнту фармакотерапію в межах своєї компетенції;

8.9.   Розробляє самостійно чи спільно з лікуючим лікарем програми медико-психологічної реабілітації для різних категорій населення із застосуванням спеціальних методик та проводить їх;

8.10. Проводить психопрофілактичні та психоосвітні заходи стосовно осіб, які мають психічні та поведінкові розлади, соматичні захворювання, а також для здорових осіб різного віку, неспроможним справитися з несприятливими умовами, що склалися в їхньому житті. Особлива увага приділяється хворим з групи ризику;

8.11. Надає невідкладну медико-психологічну допомогу при стресах, психічних кризах, суїцидальних намірах і т.п.; діагностує стани, що потребують невідкладної медико-психологічної допомоги і визначає тактику її надання;

8.12. Проводить медико-психологічний супровід вагітності, пологів та післяпологового періоду;

8.13. Проводить експертну діяльність в межах власної компетенції

8.14. Проводить медико-психологічну діяльність стосовно персоналу ЗОЗ та родичів пацієнтів;

8.15. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення щодо психогігієни;

8.16. Складає річний план роботи, збирає та узагальнює аналітичну та статистичну інформацію про роботу, веде необхідну лікарську документацію;

8.17. Керує роботою середнього та молодшого медичного персоналу;

8.18. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, принципів медичної етики і деонтології, постійно вдосконалює свій професійний рівень.

Лікар-психолог має право на:

9.1.   Самостійний вибір пріоритетних напрямів, форм і методів роботи з огляду на потреби ЗОЗ;

9.2.   Медико-психологічний кабінет, забезпечений необхідним методичним та матеріальним обладнанням;

9.3.   Захист професійної честі і гідності;

9.4.   Внесення пропозицій керівництву ЗОЗ з питань поліпшення якості надання медико-психологічної допомоги;

9.5.   Одержання інформації, необхідної для виконання своїх посадових обов’язків;

9.6.   Ознайомлення зі скаргами та документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

9.7.   Підвищення своєї професійної кваліфікації в системі закладів, що здійснюють післядипломну підготовку;

9.8.   Отримання вторинної лікарської спеціалізації чи перекваліфікацію на умовах визначених нормативними правовими документами Міністерства охорони здоров’я України.