Положення

про членські внески

Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів»

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Президією Всеукраїнської громадської організації

«Українська асоціація лікарів-психологів»

Протокол № 1/01 від 19.01.2012 року

  

  1. Загальні положення

1.1. Члени Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація лікарів-психологів» (далі – Асоціація) сплачують членські внески.

1.2. Членські внески є одним із джерел формування майна Асоціації. Членські внески є безповоротною фінансовою допомогою та надаються Асоціації виключно для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання керівних органів.

1.3. Види членських внесків: вступний членський внесок; щомісячні членські внески; цільові внески.

1.4. Вступний членський внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який сплачується індивідуальним або колективним членом Асоціації одноразово при прийнятті в члени Асоціації в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.5. Щомісячний членський внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який сплачуються індивідуальним або колективним членом Асоціації щомісячно на протязі всього терміну перебування членом Союзу в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення. Щомісячні внески можуть сплачуватися одноразово за рік.

1.6. Цільовий внесок – це внесок у вигляді безповоротної фінансової допомоги, який сплачується членами Асоціації у випадку необхідності за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

1.7. Добровільні пожертвування – це внески, які сплачуються членами, або іншими зацікавленими особами на реалізацію Статутної мети та завдань Асоціації, проектів та програм в рамках Статутної діяльності Асоціації.

1.8. Вступний членський внесок не є першим щомісячним членським внеском.

1.9. Вступний та щомісячні членські внески є обов’язковою умовою членства в Асоціації.

 

2. Розмір вступного, щомісячного та цільових членських внесків

 2.1. Розмір вступного та щомісячного членських внесків визначається рішенням Президії Асоціації щорічно на кожний поточний рік та оформляється відповідним додатком до цього Положення.

2.2. В окремих випадках (наприклад, при виконанні перед Асоціацією зобов'язань, які прирівнюються до членського внеску)Президія Асоціації може звільняти від сплати вступного та щомісячного, членських внесків або зменшувати їх розміри.

2.3. Члени Асоціації можуть здійснювати додаткові платежі на його користь у вигляді добровільних внесків.

2.4. Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується Президією Асоціації на підставі пропозиції Президента Асоціації в залежності від визначених (підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних програм і ступені зацікавленості конкретних членів Асоціації, щодо реалізації цих програм.

2.5. Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.

 

 3. Порядок сплати внесків 

3.1. Члени Асоціації сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Асоціації за наступними платіжними реквізитами:

Код ЄДРПОУ: 37700957

р/р 26006060405547

в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві

МФО: 300711

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога  Всеукраїнській громадській організації «Українська асоціація лікарів-психологів».

 

3.2. Члени Асоціації можуть сплачувати членські внески поквартально у розмірі не менше 25% щорічного розміру членських внесків.

3.3. Члени Асоціації можуть сплачувати членські внески за рік. У такому випадку розмір щорічного внеску дорівнює розміру десяти щомісячних членських внесків, встановлених на поточний рік.

3.4. Щомісячні членські внески сплачуються до 10 числа місяця, за який мають бути сплачені членські внески, до 10 числа першого місяця кварталу, якщо сплата здійснюється поквартально або до 10 числа першого несплаченого  місяця року, якщо сплата здійснюється за рік.

3.5. Для підтвердження сплати щорічного членського внеску члени Асоціації надсилають до Асоціації копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копії квитанції.

3.6. Членський внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Асоціації.

3.7. Облік сплати членських внесків здійснюють уповноважені на це особи Асоціації (далі по тексту – відповідальний за облік внесків).

Відповідальний за облік внесків у 3 – денний термін перевіряє факт надходження коштів за даним платіжним документом на розрахунковий рахунок Асоціації і у разі виявлення будь-яких невідповідностей невідкладно виясняє причини невідповідностей та вживає термінових заходів для їх усунення.

Відповідальний за облік внесків робить відмітку про сплату членського внеску в Журналі обліку сплати членських внесків та передає копію документа, який засвідчує сплату членського внеску, до Президії Асоціації.

Форма Журналу обліку сплати членських внесків розробляється та затверджується Президією Асоціації, як додаток 2 до даного положення.

3.8. Відповідальний за облік членських внесків Асоціації на підставі інформації про надходження членських внесків складає зведений звіт про отримані членські внески, за квартал та за рік в цілому (додаток 3). Звіт засвідчує своїм підписом Президент Асоціації.

3.9. На підставі заяви члена Асоціації, Президією Асоціації може бути надано відстрочку членського внеску.

3.10. Виходячи з особистих матеріальних можливостей члени Асоціації можуть сплачувати внески у більших розмірах.

3.11. Член Асоціації, який не сплачує членських внесків чи не виконує протягом 6 місяців і більше взятих перед Асоціацією зобов’язань, які прирівнюються до внесків, виключається з Асоціації.

3.12. Члени Асоціації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних пожертвувань.

3.13. У разі добровільного виходу чи виключення з членів Асоціації членські внески не повертаються, а залишаються у розпорядженні Асоціації.

3.13. У разі ліквідації Асоціації рішення про її кошти і майно приймає Ліквідаційна комісія.

3.14. Журнал обліку сплати членських внесків зберігається в Президіі Асоціації.

  

4. Порядок затвердження, оприлюднення, внесення змін та доповнень до цього Положення

  4.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президією Асоціації.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Президії Асоціації, шляхом викладення даного Положення в новій редакції на офіційному сайті та оформлення додатків до даного Положення, які є його невід’ємною частиною.

 4.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.